A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

 • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
 • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő tartózkodhat;
 • kereskedelmi szálláshelyre;
 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;
 • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
 • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

A Tűzriadó Terv készítésének célja a tűz- vagy káreset bekövetkezése esetén foganatosítandó intézkedések meghatározása, a személyi és tárgyi veszteség, károsodás elkerülése ill. csökkentése érdekében. 

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

 1. a tűzjelzés módját;
 2. a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
 3. a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 4. a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 5. a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

Azt, hogy a folytatott tevékenység ill. használat során mekkora a helyiségek maximális befogadó képessége, kiürítés számítás segítségével lehet meghatározni. Ez azért szükséges, mert minden esetben maximálisan csak annyi személy tartózkodhat az adott helyen, amennyi tűz esetén biztonsággal el tudja hagyni a helyiséget, létesítményt. A kiürítés számítás készítését a 10/2011. (III. 28.) BM rendelet írja elő.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.